Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Kunst

Kunst kan defineres som et fan­tasi­fullt og nyskapende, estetisk kul­tu­rut­trykk for indre eller ytre opplevelser. Betyd­nin­gen av og hen­sik­ten med kunst har vari­ert gjen­nom tidene og defin­isjoner og begreper har vært, og er, tilsvarende omdiskutert.

Kun­stut­trykket er alltid kul­turelt bestemt av sam­fun­net og samtida rundt ver­ket, kun­st­neren og mot­tak­eren, og av enkeltin­di­videts per­son­lighet og sanseop­plevelser. Enkelte mener at kunst ikke har verdi utover seg selv, andre mener utførelsen krever spe­siell kunnskap og ønske om å bruke denne og indi­vidu­elt tilpasse den til en situ­asjon og hensikt.

Vi har valgt å kalle denne ret­ningern for kunst, på engelsk tilbyr skoler og uni­ver­siteter det de kaller fine art, som omfat­ter blandt annet mal­ing, mosaikk, skulp­turer, keramikk, mod­el­ler­ing etc.

Andre kurs som fotografi, illus­trasjon og grafisk design kan også reg­nes som kunst. Mange skoler har en kun­st­ner­isk tilnærm­ing på fagene sine. Der­som du er i tvil om hva du ønsker kan du kon­takt oss for en indi­vidu­ell samtale.

A tour of the fine art studios at Coventry School of Art and Design