Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Grafisk design

Som grafisk designer må du være kreativ, ha god fan­tasi, form– og farge­sans. En grafisk designer en designer som job­ber med visuell kom­mu­nikasjon. Visuell kom­mu­nikasjon betyr å formi­dle ideer ved å lage et forståelig bud­skap ved hjelp av bilder og tekst. Kom­mu­nikasjo­nen er ret­tet mot en mål­gruppe, og hen­sik­ten er å oppnå bestemte mål i denne gruppen.

Det finnes noen skoler i Norge som tilbyr Bach­e­lor i Grafisk design, i utlandet finner du en rekke skoler som tilbyr både Bach­e­lor og Mas­ter i grafisk design. Du kan også kom­binere en bach­e­lor med andre type mas­ter­grader avhengig av hva du ønsker å jobbe med. Merk deg at det finnes flere typer grafisk design — Du bør se etter Bach­e­lor in Graphic Design og Bach­e­lor of Visual Com­mu­ni­ca­tion eller Mas­ter innen samme kategorier.

Arbei­d­som­råder for den grafiske designeren:
• reklame­plakater
• annonser
• trykksaker som aviser, bøker og tid­skrifter
• firmapro­fi­ler­ing (embal­lasje og logode­sign)
• mul­ti­me­di­ade­sign (web­de­sign og tv-​grafikk)
• utform­ing bok­staver, tegn, pik­togram­mer og sym­boler
• noen job­ber også med film, ani­masjoner, teg­ne­serier og illustrasjoner.

Data brukes som arbei­dsverk­tøy, og det er avgjørende å kunne beherske ulike bilde­be­han­dling­spro­gram­mer. Du må også kunne noe om pro­duk­sjon­steknikker, webte­knologi og økonomistyring

Grafiske designere job­ber i reklame– og kom­mu­nikasjons­byråer, i mediebran­sjen (mag­a­siner og tv-​redaksjoner) og i for­lag. Mange grafiske designere job­ber free­lance og tar på seg ulike opp­drag fra forskjel­lige oppdragsgivere.

Ønsker du også å jobbe med reklame­film bør du kan­skje velge ret­ninger som ‘Mov­ing Image Design’ som kom­binerer grafiske ele­menter med film og animasjon.

Se eksem­pler på Grafisk design gjort av Ravens­bourne studenter

Design­pro­gram­m­mer:
Adobe Pho­to­shop
Pho­to­shop er et avansert bilderedi­ger­ing­spro­gram fra Adobe Sys­tems. Pho­to­shop reg­nes av mange som det frem­ste pro­fesjonelle verk­tøyet for dig­i­tal bilde­be­han­dling og er marked­sleder innen kom­mer­siell bildebehandling.

Adobe Inde­sign
Adobe InDe­sign er en app­likasjon for desk­top pub­lish­ing (DTP) som er utviklet av Adobe Sys­tems. Det er utviklet dus­in­vis av pub­lis­er­ingssys­te­mer for aviser, mag­a­siner og andre publiseringsmiljøer.

Adobe Illus­tra­tor
Adobe Illus­tra­tor brukes av pro­fesjonelle designere ver­den over og sørger for pre­sisjon og effek­tivitet takket være avanserte teg­n­ev­erk­tøy, uttrykks­fulle og naturlige pensler, en rekke tids­be­sparende funksjoner.

Eng­lish ver­sion
Graphic design is a cre­ative prob­lem solv­ing process. A graphic designer may use typog­ra­phy, images, visual arts and page lay­out tech­niques to pro­duce the final result. Graphic design is a more spe­cial­ized form of what used to be ref­fered to as Visual Com­mu­ni­ca­tion or Com­mu­ni­ca­tion Design — which is a bit broader then what we call Graphic Design today. The most typ­i­cal way to go is to do a Bach­e­lor in Graphic Design. This will give you knowl­edge of most soft­ware used within pub­lish­ing and graphic design.
It is not that com­mon to do a Mas­ter in Graphic Design. Usu­ally stu­dents tend to spe­cial­ize a bit more in a post­grad­u­ate pro­gram and learn addi­tional dis­ci­plines like motion graph­ics after work­ing in the indus­try for some years.
What seems to be most pop­u­lar for our clients is to do a bach­e­lor in Lon­don, Bournemouth and Edin­burgh.
Be aware of that some schools spe­cial­ize their courses. Some offer spe­cial­ized courses to the indus­try while other tend to be more artis­tic and involve more illus­tra­tion as well.

Graphic design

Foundation studenter ved Ravensbourne

Mer om: Ravensbourne

Ravensbourne grafisk1

D&AD Student awards 2010. Sadhbh O'Beirne - Book Design / Graphic Design

Mer om: Ravensbourne

Ravensbourne grafisk2

D&AD Student awards 2010. Sadhbh O'Beirne - Book Design / Graphic Design

Mer om: Ravensbourne

AUCB Grafisk deisgn1

Studentarbeider grafisk design ved AUCB

AUCB Grafisk deisgn2

Studentarbeider grafisk design ved AUCB

AUCB grafisk design3

Studentarbeider grafisk design ved AUCB

AUCB grafisk design4

Studentarbeider grafisk design ved AUCB

AUCB grafisk 6

Grafisk design gjort ved AUCB

ECA grafisk1

Studentarbeider grafisk design ved ECA

Mer om:

ECA grafisk2

Studentarbeider grafisk design ved ECA

Mer om:

ECA grafisk3

Studentarbeider grafisk design ved ECA

Mer om:

ECA grafisk4

Studentarbeider grafisk design ved ECA

Mer om:

Juan Felipe Caro MA Graphic Design describes his project in Illustration carried out at London Metropolitan University

A showreel of student work and Applied Research from Coventry University School of Art and Design. An award winning school offering some of the most cutting-edge creative, media, performance and design courses in the country.

The school has a number of degrees for creative students including Graphic Design, Media Production, Performing Arts, Fine Art, Illustration, Transport/Car Design, Journalism, Advertising, Fashion, Music and many more.

The strange looking motorbike animation in this video was created to be featured in Vin Diesel's latest film.