Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Fotografi

Fotografyr­ket tilbyr kreativ og selvs­tendig job­bing både med men­nesker, fysiske objek­ter, omgivelser og natur. Som fotograf job­ber du ofte med å se ver­den og per­soner på en ny og annerledes måte.

Som fotograf har du mange muligheter, men det vik­tig­ste og mest gjen­nomgående trekket ved fotografyr­ket kan kan­skje sies å være at du doku­menterer ver­den ved hjelp av kamera.

Det finnes noen få skoler i Norge som tilbyr Bach­e­lor i Fotografi, i utlandet finner du en rekke skoler som tilbyr både Bach­e­lor og Mas­ter i fotografi. Du kan også spe­sialis­ere deg innen kom­mer­siell fotografi eller i en mer kun­st­ner­isk ret­ning. Du kan se etter føl­gende pro­gram kan være BA (hons) Pho­tog­ra­phy /​BA (hons) Com­mer­cial Pho­tog­ra­phy /​BA (hons) Dig­i­tal Pho­tog­ra­phy — eller selvføl­gelig Mas­tere innen samme kat­e­goriene. Du kan også finne spe­sialis­erte pro­gram innen f.eks Fash­ion Photography.

Fotografyr­ket tilbyr kreativ og selvs­tendig job­bing med:

  • men­nesker
  • fysiske objek­ter
  • omgivelser
  • natur

Som fotograf job­ber du ofte med å se ver­den og per­soner på en ny og annerledes måte, og du må ofte tenke utradis­jonelt for å pro­dusere bilder som fanger folks opp­merk­somhet. Mange fotografer som job­ber kom­mer­sielt tar bilder på vegne av kun­der. Du må kunne kom­mu­nis­ere med kun­den for å klare å frem­stille det visuelle uttrykket kun­den ønsker, enten kun­dene er pri­vat­per­soner, media, offentlige insti­tusjoner, eller bedrifter.

Rent prak­tisk kan fotografers arbei­d­sopp­gaver og metoder variere noe i forhold til hvilke opp­drag de har og hvilken kunde de job­ber for. For eksem­pel vil det være en annerledes arbei­d­spros­ess å fotografere et pri­vat brude­par enn å fotografere en stor reklamekam­panje for et kom­mer­sielt sel­skap. Mange fotografer vel­ger der­for å spe­sialis­ere seg innen­for ett felt, som for eksem­pel bryllupsbilder.

Fotografer må være kreative og skapende men­nesker — de må ha et ønske om å skape bilder som kan vises frem. For å bli fotograf må du også ha evnen til å jobbe selvs­tendig, og til å se men­nesker og objek­ter på en ny og fan­tasirik måte. I til­legg må du ha godt farge– og dyb­desyn. For å lykkes som fotograf må du også ha god forståelse for hvor­dan lys­set­tinger og beveg­elser fun­gerer. Du må også kunne benytte deg av forskjel­lig fotoutstyr.

Online kurs
Dig­i­tal pho­tog­ra­phy One on One
39 videoer hvor en del spørsmål besvares. Velg video etter emne.

AUCB foto1

Studentarbeider foto ved AUCB

AUCB foto2

Studentarbeider foto ved AUCB

AUCB foto3

Studentarbeider foto ved AUCB

AUCB foto4

Studentarbeider foto ved AUCB

AUCB foto5

Studentarbeider foto ved AUCB

AUCB Commercial foto

bilder fra Commercial Photography ved AUCB

AUCB Commercial foto2

bilder tatt ved Commercial Photography ved AUCB

ECA foto2

Studentarbeider foto ved ECA

Mer om:

ECA foto1

Studentarbeider foto ved ECA

Mer om:

A showreel of student work and Applied Research from Coventry University School of Art and Design. An award winning school offering some of the most cutting-edge creative, media, performance and design courses in the country.

The school has a number of degrees for creative students including Graphic Design, Media Production, Performing Arts, Fine Art, Illustration, Transport/Car Design, Journalism, Advertising, Fashion, Music and many more.

The strange looking motorbike animation in this video was created to be featured in Vin Diesel's latest film.

Idefagskolen foto1

Mer om: Idefagskolen

Idefagskolen foto2

Mer om: Idefagskolen

Idefagskolen foto3

Mer om: Idefagskolen

Idefagskolen foto4

Mer om: Idefagskolen

Idefagskolen foto5

Mer om: Idefagskolen