Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Produkt/Industridesign

Pro­dukt og industridesignere job­ber med å utforme pro­duk­ter og løs­ninger. Som industridesigner bør du ha inter­esse for for­m­givn­ing, kom­mu­nikasjon, ergonomi og trender.

Som industridesigner job­ber du med utform­ing av pro­duk­ter og løs­ninger, med hen­syn til form, estetikk og bruksvenn­lighet, for en kunde eller annen sluttbruker.

I en ver­den med hard konkur­ranse og mange pro­duk­ter er det vik­tig for industridesigneren å designe pro­duk­ter som kom­binerer appellerende design med funksjon­alitet, tryg­ghet i bruk og kvalitet.

Indus­trielle designere har:
* kunnskap om form og design
* nød­vendig opplæring i ingeniørfag, og anven­delsen av denne kunnskapen i industridesign
* kjennskap til kom­mu­nikasjon, tren­der og kul­turer for det markedet pro­duk­tene er tiltenkt

Det finnes en del høgskoler i Norge som tilbyr Bach­e­lor i pro­duk­t­de­sign eller Bach­e­lor i industridesign. Du kan kom­binere uten­landske bach­e­lor­grader med norske mas­ter­grader ved f.eks AHO. Enkelte skoler tilbyr kun 5-​årige mas­ter­grader i industridesign.

Eng­land er veldig kjent for pro­dukt og industridesign. Her vil du finne en rekke skoler og uni­ver­siteter som tilbyr Bach­e­lor in Prod­uct Design eller Bach­e­lor in Indus­trial Design. Noen er mer spe­sialis­ert innen for trans­port slik som Coven­try Uni­ver­sity. En av de mest anerk­jente sko­lene i Lon­don er Ravens­bourne, som har en en god del norske stu­den­ter på sin bach­e­lor­grad. Noen grader er også over­lap­pende med Inter­ac­tion Design.

2:15 min inspi­rasjon fra Coven­try Uni­ver­sity

Du bør ha inter­esse for for­m­givn­ing, kom­mu­nikasjon, ergonomi og tren­der. Grunn­leggende kjennskap og inter­esse for realfag som blant annet matem­atikk er en fordel. Evne til kreativ tenkn­ing og realis­er­ing av ideer er en forut­set­ning. Industridesigneren kan jobbe i en rekke ret­ninger innen industridesign.

Enkelte job­ber i bedrifter som har egne designere til pro­duk­tutvikling, andre job­ber opp­drags­basert i konsulentvirksomheter.

Se stu­den­tar­bei­der fra Ravens­bourne her

A profile of London Met student Mette Larson. Mette describes why she chose to study at London Met, her course in Jewellery and Silversmithing.

A showreel of student work and Applied Research from Coventry University School of Art and Design. An award winning school offering some of the most cutting-edge creative, media, performance and design courses in the country.

The school has a number of degrees for creative students including Graphic Design, Media Production, Performing Arts, Fine Art, Illustration, Transport/Car Design, Journalism, Advertising, Fashion, Music and many more.

The strange looking motorbike animation in this video was created to be featured in Vin Diesel's latest film.

Here are some highlights from this years Industrial Design degree show.

Here is a look around the Industrial Design Degree Show.

There were hundreds of people there from a number of industries and organisations to look at new concepts for cars, boats, products, toys, helicopters, health design and much more.