Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Animasjon

Ani­masjon han­dler om å skape liv og beveg­else. Kreativitet og inter­esse for film og skue­spill er egen­skaper som kom­mer godt med som ani­matør. Ani­masjon er å skape illusjon av beveg­else ved hjelp av audio­vi­suelle medier som film, fjern­syn og dataspill. Ani­matøren skaper slik beveg­else ved å manip­ulere mel­lom­rom­met mel­lom film­rutene ved å foran­dre litt på bildet mel­lom hver rute.

Det finnes noen få skoler i Norge som tilbyr Bach­e­lor i ani­masjon, i utlandet finner du en rekke skoler som tilbyr både Bach­e­lor i ani­masjon (Bach­e­lor of Arts Ani­ma­tion /​BA (Hons) Ani­ma­tion Pro­duc­tion og Mas­ter i ani­masjon (MA Ani­ma­tion). Du kan også kom­binere med andre type mas­ter­grader avhengig av hva du ønsker å jobbe med. Noen kurs kom­binerer også Ani­masjon og Motion Graph­ics

Arbei­d­steknikkene som brukes er svært forskjellige:

  • teg­ne­film og dukke­film er de to klas­siske animasjonsteknikkene
  • dig­i­tal ani­masjon med data­maskin er den mod­erne pro­duk­sjon, og avansert pro­gram­vare har over­tatt mer og mer.

Ani­masjon han­dler om å skape liv og beveg­else. Kreativitet og inter­esse for film og skue­spill er egen­skaper som kom­mer godt med som ani­matør. I til­legg er det vik­tig at du er tålmodig og kan samar­beide med andre. Å lage ani­masjoner er en tid­skrevende pros­ess, og et samar­beid mel­lom bl.a. manusforfattere/​storyboard-​tegnere, karakterdesignere/​modellskapere, regis­sører og animatører.

Etter­spørse­len etter ani­masjon­st­jen­ester har økt kraftig de siste årene. De fleste ani­matører job­ber i pri­vate bedrifter og lev­erer ani­masjoner til både film og TV, reklame, dataspill osv.

Ani­masjon inte­gr­ert i film
Her er et eksem­pel på hvor­dan andreårs stu­den­ter ved Ravens­bourne har lagt inn ani­masjon i film.

Crea­ture Attack at Ravens­bourne”. Til høyre viser han hvor­dan mon­sterene i fil­men er laget. Ser mer hvor­dan han har laget det på youtubekanalen hans.

Pro­gram­mer
Når det gjelder ani­masjons pro­gram­mer så finnes det en del forskjel­lig og det er litt avheng­ing av hvilken ret­ning man ønsker å gå i. Blant de mest pop­ulære er Maya, 3D Stu­dio Max, Hou­dini, Sof­t­im­age, Light­wave og Blender (gratis fullversjon).

3D Stu­dio Max brukes av mange i spill­bran­sjen. Hou­dini mest av VFX folk. Maya brukes både av spill og VFX og er en veldig brukt off-​the-​shelf pakke som brukes mye i reklamebransjen.

Online kurs

Mayakurs
På youtube kan du følge et kort kurs lagd av en fore­leser fra uni­ver­sitetet i Hull, i ani­masjon­spro­gram­met Maya. Klikk her for å lære mer

3Ds Max tuto­r­ial
22 episoder med 3Ds Max opplæring

Blender Tuto­ri­als
28 episoder med Blender

Hou­dini Tuto­ri­als
Fra basic til litt mer avansert

All animation by Matt Fidler, during time at Blue Zoo, Ninja Theory, the Mill, and Ravensbourne college.

Work includes animation on CBeebies' 'Alphablocks', as well as college film 'El Bandito', Ninja Theory internship working on 'Enslaved' and personal work.

Mer om: Ravensbourne

Award-winning cowboy animation by Matt Fidler, Sam Harvey, Sam King, Kanika Andrew, Joshua Collinson and Tony Trimmer. Made during our final year at Ravensbourne College Of Design and Communication.

A once infamous bandit tries his luck at one last train robbery before hanging up his boots. But has he still got the skills to pay the bills...?

Mer om: Ravensbourne

Stillbilde Ravensbourne animation

Still from an animation by Chris Le Roux, Level 3 BA (Hons) Animation

Mer om: Ravensbourne

Jin-Xel Showreel 2010

Mer om: Ravensbourne

Short student film by Jonathan Opgenhaffen. Made over a 10 week period while at Ravensbourne College in 2004.

Mer om: Ravensbourne

Sanjay Sen Showreel 2010 - Ravensbourne College, Level 1. First year Computer Animation student.

Mer om: Ravensbourne

First year Lip-syncing animation at Ravensbourne.

Mer om: Ravensbourne

Stick this in your zombie pipe and smoke it. Second term project at Ravensbourne

Mer om: Ravensbourne

Daryl-Rhys Taylor 26th October 2009 Showreel

Mer om: Ravensbourne

Matt Fidler reel 2010

Mer om: Ravensbourne

A Case of Mistaken Identity (Ravensbourne college animation)

Mer om: Ravensbourne

  1. plass Nicktoons animator competition

Mer om: Ravensbourne

The Ride - Ravensbourne student degree film. Daniel Cripps

Mer om: Ravensbourne

AUCB animasjon

Stillbilde av en animasjon lagd på AUCB

Laurent Rossi Animation Showreel Summer 07. WINS Best? Animation at WoodGreen Film Festival 2008!

AUCB Animasjonsstudioet

Bilde fra animasjonsklassen i arbeid

Michael Brady Animation Showreel 2010.

Animation Backgrounds - Showreel - Harry Wormald

RICKY EARL CG Showreel.

Cirkus Spektakular
Directed by: Matt Timms, Gillian Reid and Sean McCormack.

Journey Out - directed by Seiji - the art institute at bournemouth 08

ShowReel July '08. 'Allieverwant'

Espen A Ellingsens showreel. Gikk ut fra the Arts University College Bournemouth (the arts institute at Bournemouth) i 2006.

Andy R Macpherson: animation showreel. BA (Hons) degree in Animation in July 2009

Mer om:

Showreel

Mer om:

London Met animasjon2

Studentarbeider animasjon LMU

Toy Factory - The Irony

London Met animasjon3

Studentarbeider animasjon LMU

3D CHARACTER ANIMATION SHOWREEL OF ADEEL ABBASI

glu glu glitos. 3d animation project.

Jörg Iversen, Bucks New University, Graphic Arts Y3 2009/10

Lazy procrastinators
Because every creative person has been in a similar argument with an 'academic'. Enjoy.

By
Jack Croft
Jessica Mclennan
Olivia Popica
Sarah Hand
Mihaela Nicheva

BNU: Yr 1 Graphic Arts- Animation week, 2008
First year Graphic Arts students of 2007/08 at Bucks New Uni come together to produce a 1,200 shots of hand drawn animation.

A showreel of student work and Applied Research from Coventry University School of Art and Design. An award winning school offering some of the most cutting-edge creative, media, performance and design courses in the country.

The school has a number of degrees for creative students including Graphic Design, Media Production, Performing Arts, Fine Art, Illustration, Transport/Car Design, Journalism, Advertising, Fashion, Music and many more.

The strange looking motorbike animation in this video was created to be featured in Vin Diesel's latest film.

Hallucination is a short animation by Lelen Huang who studied the MA in Illustration and Animation at Coventry University.

An animation that I created for a student design competition. A special thank you to Pat Lakeland who provided the voice.

Idefagskolen 3D design 1

Studentarbeider Idefagskolen

Mer om: Idefagskolen

Idefagskolen 3D design 2

Mer om: Idefagskolen

Idefagskolen 3D design 3

Mer om: Idefagskolen

Idefagskolen 3D design 4

Mer om: Idefagskolen

Idefagskolen 3D design 5

Mer om: Idefagskolen

Tutu

Mer om: Idefagskolen

London Met animasjon1

Studentarbeider animasjon LMU