Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Ravensbourne

Ravens­bourne (tidl. Ravens­bourne Col­lege of Design and Com­mu­ni­ca­tion) er en spe­sialis­ert design­høyskole . Ravens­bournes nye skole lig­ger i Green­wich, Lon­don — ved siden av O2 are­naen, 20 min fra West End London.

Skolen er ikke bare utrolig å se på fra utsi­den, på innsi­den finner du alt av det nyeste tek­nol­o­giske utstyret du kan tenke deg (HD TV stu­dios, rapid pro­to­typ­ing equip­ment, dig­i­tal media stu­dios and pro­duc­tion suites, vir­tual envi­ron­ments, flex­i­ble dig­i­tal teach­ing stu­dios, research lab, and a post­grad­u­ate cen­tre for enter­prise and inno­va­tion). Skolens film– og tv-​produksjonsfasiliteter kostet £10 mil­lioner og er en av få skoler i ver­den med en så avansert post-​produksjonsfasiliteter. Utstyret er don­ert av Quan­tel.

Alt er spe­sial­bygd for å gi stu­den­tene best mulig lærings– og jobb­miljø. Ravens­bournes sær­preg er basert på kreativ utnyt­telse av dig­i­tal teknologi innen design og kom­mu­nikasjon, og er kjent for sin tver­rfaglighet som gjør at stu­den­ter fra forskjel­lige design– og kom­mu­nikasjon­sret­ninger kan jobbe sammen.

Skolen har dif­fer­en­siert seg fra andre insti­tusjoner gjen­nom deres visjon og utvikler stadig nye studiepro­gram­mer i samar­beid av mange av de ledende kreative fir­maene i London.

Ravens­bourne er en av de mest pop­ulære sko­lene blant engelske søkere og har opp mot 20:1 på de mest pop­ulære pro­grammene. Det er min­dre konkur­ranse blant inter­nasjonale søkere. Søkere til bach­e­lor­pro­gram­mer bør ha media og kom­mu­nikasjon eller DH/​formgiving fra videregående, gått på folke­høgskole spe­sialis­ert innen­for kreative fag eller ha et år på fagskole (som f.eks Norges Kreative Fagskole). For­bere­dende skoler som Designin­sti­tut­tet og Kunst og Design Col­lege er også en veldig bra begynnelse.

Fash­ion
Skolen har utmer­ket seg veldig innen fash­ion­de­sign, og har bl.a. vun­net grad­u­ate fash­ion week flere år — sist i 2009. I 2010 vant de i kat­e­gorien “Menswear”. Se grad­u­ate fash­ion week 2009 og 2010 her (video).

TV, Grafisk design og Mul­ti­me­diedesign
Skolens anven­delse av dig­i­tal teknologi innen design og kom­mu­nikasjon har gitt skolen et godt rykte og anerk­jen­nelse blant aktørene i markedet. Skolen sponses av av store aktører innen for media og kom­mu­nikasjon. Blant annet BBC som har spon­set flere av Ravens­bournes tv stu­dioer. Som stu­dent ved Ravens­bourne kan du for­vente at du må være med å pro­dusere OL2012. Big Brother i UK er omtrent drevet kun av Ravens­bourne stu­den­ter.
Stu­den­ter innen Motion Graph­ics og Graphic design har bl.a. vun­net PRO­MAX og vun­net en rekke D&AD priser (Best New Blood, Best Advert, Best Book Jacket). Motion Graphics-​kurset er laget av sje­fen for Motion Graphics-​avdelingen i BBC.

Inter­iørde­sign
Ravens­bourne har et unikt inter­iørarkitek­tur­pro­gram, hvor stu­den­tene fak­tisk kan gå videre på en mas­ter i arkitek­tur etter bach­e­lor­graden. Pro­gram­met er veldig pop­ulært. Og vår egen Hege Vetaas ble kåret til “best in show” under Freerange (awarded by House­hold Design) i 2010. De vant også konkur­ransen RE-​DESIGN2010.

Ravens­bourne er stolt av å kunne tilby inno­v­a­tive og dynamiske muligheter, og opp­for­drer til kreativitet og tiltak. Ravens­bournes stu­den­ter er veldig aktive og vin­ner som nevnt hvert år mengder av større europeiske konkur­ranser. Flere større fir­maer (f.eks Audi og Philips) har spei­dere hos Ravens­bourne som plukker opp trainees.

I til­legg til å starte egne fir­maer finner du tidligere norske stu­den­ter f.eks i fir­maer som Bleed, Enzo fin­ger, Inno­vasjon Norge, Nokia, Big Fish og NRK.

Ravensbourne north west

Ravensbourne sett fra nordvest

Ravensbourne north

Ravensbourne sett fra nord

Ravensbourne Greenwich area

Området der Ravensbourne ligger

Ravensbourne Greenwich area

Området rundt skolen.

Ravensbourne building

Inne i Ravensbourne

Ravensbourne building

Foaje 1

Ravensbourne building

Foaje 2

Graphic design

Foundation studenter ved Ravensbourne

Mer om: Grafisk design

All animation by Matt Fidler, during time at Blue Zoo, Ninja Theory, the Mill, and Ravensbourne college.

Work includes animation on CBeebies' 'Alphablocks', as well as college film 'El Bandito', Ninja Theory internship working on 'Enslaved' and personal work.

Mer om: Animasjon

Award-winning cowboy animation by Matt Fidler, Sam Harvey, Sam King, Kanika Andrew, Joshua Collinson and Tony Trimmer. Made during our final year at Ravensbourne College Of Design and Communication.

A once infamous bandit tries his luck at one last train robbery before hanging up his boots. But has he still got the skills to pay the bills...?

Mer om: Animasjon

Stillbilde Ravensbourne animation

Still from an animation by Chris Le Roux, Level 3 BA (Hons) Animation

Mer om: Animasjon

Jin-Xel Showreel 2010

Mer om: Animasjon

Short student film by Jonathan Opgenhaffen. Made over a 10 week period while at Ravensbourne College in 2004.

Mer om: Animasjon

Sanjay Sen Showreel 2010 - Ravensbourne College, Level 1. First year Computer Animation student.

Mer om: Animasjon

First year Lip-syncing animation at Ravensbourne.

Mer om: Animasjon

Stick this in your zombie pipe and smoke it. Second term project at Ravensbourne

Mer om: Animasjon

Daryl-Rhys Taylor 26th October 2009 Showreel

Mer om: Animasjon

Matt Fidler reel 2010

Mer om: Animasjon

A Case of Mistaken Identity (Ravensbourne college animation)

Mer om: Animasjon

The Ride - Ravensbourne student degree film. Daniel Cripps

Mer om: Animasjon

  1. plass Nicktoons animator competition

Mer om: Animasjon

Ravensbourne grafisk1

D&AD Student awards 2010. Sadhbh O'Beirne - Book Design / Graphic Design

Mer om: Grafisk design

Ravensbourne grafisk2

D&AD Student awards 2010. Sadhbh O'Beirne - Book Design / Graphic Design

Mer om: Grafisk design

Designstudier - Interiørdesign

Designstudier - IDEA student ved Ravensbourne

Raveensbourne student IDEA

Norsk student ved BA (Hons) Interior Design Environment Architectures.

Ravensbourne Interior Design Environment Architectures1

av Hege Vetaas ved Ravensbourne 2010

Ravensbourne Interior Design Environment Architectures2

av Hege Vetaas Ravesbourne 2010

Ravensbourne Interior Design Environment Architectures3

av Hege Vetaas 2010

Moving Image design Showreel by Steve Campbell

Mer om: Motion Graphics

Chloe-Louise Showreel 2007

Mer om: Motion Graphics

Entry for the D&AD student award 2008 competition for the Belu water brief. Please click on watch in high quality.

Mer om: Motion Graphics

advert of pencil

Mer om: Motion Graphics

BMW Wristwatch Advert

Mer om: Motion Graphics

SHOW REEL 2008 Caleb Lee

Mer om: Motion Graphics

Showreel, Spring 2009. Joe Phillips

Mer om: Motion Graphics

2008 moving image showreel. Christian Tailor

Mer om: Motion Graphics

Broad casting students

Broad casting students at Ravensbourne

Mer om: Motion Graphics

Fashion

Fashion student at Rave.

Mer om: Tekstildesign

Ravensbourne vinner Graduate Fashion Week 2008

Jessica Au, winner of Graduate Fashion Week 2008, accepting her River Island Gold Award
Phot by: Paul Harness

Mer om: Tekstildesign

Fashion

Fashion students at Ravensbourne

Mer om: Tekstildesign

Ravensbourne Fashion Womens wear

Studentarbeider womens wear

Mer om: Tekstildesign

Ravensboure womens wear

Studentarbeider womens wear

Mer om: Tekstildesign

Ravensbourne Womens wear

Studentarbeider

Mer om: Tekstildesign

Ravensbourne Womens wear

Studentarbeider Womens wear

Mer om: Tekstildesign

Ravensbourne Mens wear

Studentarbeider Mens wear

Mer om: Tekstildesign

Ravensbourne Mens wear

Studentarbeider Mens wear

Mer om: Tekstildesign

Ravensbourne Mens wear

Studentarbeider Mens wear

Mer om: Tekstildesign

Ravensbourne hybler1

Studenthybler ved Ravensbourne

Ravensbourne hybler2

Studenthybler ved Ravensbourne

Ravensbourne hybler3

Studenthybler ved Ravensbourne

Ravensbourne hybler4

Studenthybler ved Ravensbourne

Ravensbourne College. Film fra Ravensbournes broadcastingfakultet. Merk deg at dette er den gamle skolen.

Mer om: Film og TV

ROA LIVE 08 - The Making of the Link Show. Rave Live (Rave on air) er en årlig event ved Ravensbourne som sendes direkte på tv.

Mer om: Film og TV

Rave on Air 2009 Closing Montage. Rave on Air the largest student broadcasting event in the UK, had one of the most successful days in the 39 year history. Every year a closing montage is made to show off the days building up to the event including the event itself. Date for 2010; 19. mai.

Mer om: Film og TV