Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

NABA - Nuova Accademia di Belle Arti Milano

NABA — Nuova Accad­e­mia di Belle Arti Milano — er en inno­v­a­tiv kunst– og design­skole. NABA er et pri­vat akademi, men er god­kjent av det ital­ienske utdan­nings­de­parte­mentet. Under­vis­nin­gen har til nå være på ital­iensk, men de tilbyr fra i år enkelte pro­gram på engelsk. Som andre pri­vate kun­st­skoler er NABA mer inno­v­a­tive og eksper­i­mentelle enn de offentlige kunstakademiene.

Skolen har ca. 500 stu­den­ter og lig­ger i en av Milanos his­toriske dis­trik­ter som heter Nav­igli (kanaler), en av de mest attrak­tive og livlig­ste områ­dene i byen. Cam­pus har også gode IT-​infrastruktur og inklud­erer data­grafikk, vide­o­redi­ger­ing­sut­styr, 2D-​og 3D-​modellering og lyd­de­sign lab­o­ra­to­rier, så vel som lab­o­ra­to­rier for skred­der­søm, grafisk design, modell-​making, maleri og lysdesign.

Skolen har hatt en del norske stu­den­ter, og for­ven­ter en økning av uten­landske stu­den­ter nå som de også tilbyr utdan­ning på engelsk. I til­legg til kursene på engelsk tilbys føl­gende pro­gram på italiensk:

  • Paint­ing and Visual Arts
  • Design
  • Fash­ion Design
  • Graphic Design and Art Direction
  • Media Design and Mul­ti­me­dia Arts
  • The­atre Design

Ønsker du mer infor­masjon om disse, ta kontakt.