Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitek­tur– og design­høgskolen i Oslo (AHO) er en viten­skapelig høgskole som gir utdan­ning innen arkitek­tur og industridesign og tildeler tit­lene PhD, mas­ter i arkitek­tur, mas­ter i industridesign og mas­ter i land­skap­sarkitek­tur. I til­legg tilbyr AHO erfar­ings­baserte mas­ter­grader i urban­isme og arkitekturvern.

AHO lig­ger ved Kuba langs Aker­selva, sen­tralt i Oslo. I en gam­mel fab­rikkbygn­ing, ombygget til skolens behov i 2001, har stu­den­tene hele døgnet til­gang på store, lyse teg­ne­saler, en egen verk­st­eds­fløy, et godt utbygget fag­bib­liotek og store felle­sarealer. Det er trådløst nettverk over hele skolen. Stu­den­tene har også egen stu­dent­pub. AHOs kunnskaps­felt har for­m­giv­ing som fokus. Fag­tradis­jone­nen ved AHO har både en eksper­i­mentell forankring, en kun­st­ner­isk forankring og en pro­duk­sjon­sori­en­ter­ing. Kan­di­datut­dan­nin­gene ved AHO er pro­fesjon­sut­dan­ninger, med stu­dioundervis­ning og fokus på pros­jek­tar­beid som vik­tige kjennetegn.

De tre første årene av utdan­nin­gene utgjør grun­nun­dervis­nin­gen, som intro­duserer stu­den­tene til de vik­tig­ste teoriene og teknikkene i faget. Her læres teori og his­to­rie, mod­ell­byg­ging, pros­jek­ter­ing i liten og stor skala, visuell kom­mu­nikasjon etc. I mas­terut­dan­nin­gen organ­is­eres stu­den­tene i stu­dioer fra 12 – 36 stu­den­ter, med faste teg­ne­sal­splasser og høy lær­erdekn­ing. Gjen­nom valg av kurs hver semes­ter, gis det stor val­gfri­het i forhold til fordyp­n­ing og spe­sialis­er­ing innen ulike fagfelt. Skolen har et høyt inter­nasjon­alt fokus, som innebærer stor grad utvek­sling i stu­di­ene, en inter­nasjon­alt ori­en­tert lær­erstab og mange inter­nasjonale gjestelærere. Under­veis i stu­di­ene næres tett kon­takt til bran­sjen og fag­miljøene gjen­nom utplasseringer, pros­jek­t­samar­beid og ved at prak­tikere deltar i undervisningen.

AHO interaksjon design2

På hjemmebane2

AHO interaksjon design3

Gjensidige prosjekt

AHO interaksjon design4

Pulse

AHO interaksjon design5

Quick Chick computer game

AHO interaksjon design6

Kibano1

AHO interaksjon design7

SiO

AHO interaksjon design

På hjemmebane1