Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Om Designstudier.no

Design​studier​.no er en por­tal for kreative studier. Her kan du lese om forskjel­lige studier, se stu­den­tar­bei­der, filmer, ani­masjoner og skolep­re­sen­tasjoner. Tjen­esten er lev­ert av Uniabroad, som job­ber med noen av de mest anerk­jente design­sko­lene i Storbri­tan­nia. Her vil du kunne lese om forskjel­lige studieretninger, lese om skoler, se skolep­re­sen­tasjoner og stu­den­tar­bei­der. Du kan kon­takte oss for å få hjelp til søk­nadene til de uten­landske sko­lene du finner her.

Søker du gjen­nom oss får du svar på søk­naden din mye raskere enn der­som du søker på egen­hånd gjen­nom UCAS. Vi har kon­takt direkte med opp­tak­skon­torene noe som gjør søk­nad­spros­essen enklere og raskere.

Design­studier er laget av Uniabroad ved hjelp av Sen­ter for IKT i utdan­nin­gen. Sen­ter for IKT i utdan­nin­gen er under­lagt Kunnskaps­de­parte­mentet og ble oppret­tet 1. jan­uar 2010. Uniabroad ble grunnlagt i 2004 med støtte fra Inno­vasjon Norge for å fremme studier i utlandet med kvalitet, god infor­masjon og god oppføl­ging av hver enkelt student.

Uniabroad ble startet opp i 2003 av Espen Sol­haug med støtte fra Inno­vasjon Norge. Målet var å gi det beste tilbudet og hjelp til unge som ønsker å stud­ere i utlandet. Espen har selv stud­ert i Aus­tralia og Spania. Han har job­bet ved utdan­ningsin­sti­tusjoner i Norge og i utlandet — og har selv lang erfar­ing fra behan­dling av søk­nader og inter­vju­ing av søkere til høyere studier i utlandet. Uniabroad job­ber også tett med ANSA — Asso­ci­a­tion of Nor­we­gian Stu­dents Abroad.

Tilbud til avgangsklasser og folke­høgskoler
Vi holder fore­drag om kreative studier i utlandet på videregående skoler rundt om i Norge. Ønsker du at vi skal komme til din skole kan du kan ta kon­takt med Espen på 21 69 30 09.

About Design​studier​.no
Design­studier is a ser­vice deliv­ered by UniAbroad. We work with some of the most pres­ti­gious design schools in the UK. Do you rep­re­sent a design insti­tu­tion and to be vis­i­ble on design​studier​.no, or want us to rep­re­sent you please con­tact Espen on 21 69 30 09.