Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Bachelor i London

Lon­don er en av de mest pop­ulære stud­i­est­e­dene for nord­menn i Storbri­tan­nia, mye p.g.a. den store kreative indus­trien i byen. Dette gjør også at sko­lene holder en høy stan­dard — det gjelder da særlig de spe­sialis­erte design høyskolene.

Våre part­nere tilbyr føl­gende kurs i London.

Ravens­bourne
BA (Hons) Ani­ma­tion Pro­duc­tion
BA (Hons) Archi­tec­ture
BA (Hons) Con­tent Devel­op­ment and Pro­duc­tion
BA (Hons) Design (Prod­ucts) /​BA (Hons) Design (Inter­ac­tions)
BA (Hons) Dig­i­tal Adver­tis­ing and Design
BA (Hons) Dig­i­tal Pho­tog­ra­phy
BA (Hons) Edit­ing and Post Pro­duc­tion
BA (Hons) Fash­ion
BA (Hons) Graphic Design
BA (Hons) Inte­rior Design Envi­ron­ment Archi­tec­tures
BA (Hons) Motion Graph­ics
BA (Hons) Music Pro­duc­tion for Media
BA (Hons) Pro­duc­tion
BA (Hons) Scriptwrit­ing
BA (Hons) Sound Design
BA (Hons) Web Media Pro­duc­tion and Man­age­ment
BSc (Hons) Broad­cast Technology

Lon­don Met­ro­pol­i­tan Uni­ver­sity
BA (Hons) Fur­ni­ture & Prod­uct Design
BSc (Hons) Prod­uct Design
BA (Hons) Archi­tec­ture RIBA 1
BA (Hons) Cin­e­mat­ics
BA (Hons) Com­puter Ani­ma­tion
BA (Hons) Design
BA (Hons) Film & Broad­cast Pro­duc­tion
BA (Hons) Fine art
BA (Hons) Fine Art (Spe­cial­ist Route)
BA (Hons) Graphic Design
BA (Hons) Illus­tra­tion
BA (Hons) Inter­ac­tive Media
BA (Hons) Inte­rior Archi­tec­ture & Design
BA (Hons) Inte­rior Design & Tech­nol­ogy
BA (Hons) Jew­ellery
BA (Hons) Motion Graph­ics
BA (Hons) Tex­tile Design
BSc (Hons) Com­puter Games
Pro­fes­sional Diploma in Archi­tec­ture RIBA 2

Bucks New Uni­ver­sity
BA (Hons) Adver­tis­ing Man­age­ment and Dig­i­tal Com­mu­ni­ca­tions
BA (Hons) Audio and Music Pro­duc­tion
BA (Hons) Dig­i­tal Ani­ma­tion and Inter­ac­tive Design
BA (Hons) Dig­i­tal Games Design
BA (Hons) Film and Tele­vi­sion Pro­duc­tion
BA (Hons) Fine art
BA (Hons) Fur­ni­ture: Con­tem­po­rary Design
BA (Hons) Fur­ni­ture: Design and Craft
BA (Hons) Graphic Arts
BA (Hons) Music Man­age­ment & Stu­dio Pro­duc­tion
BA (Hons) Spa­tial Design
BA (Hons) Tex­tiles and Sur­face Design
BSc (Hons) Dig­i­tal Ani­ma­tion
BSc (Hons) Games Devel­op­ment
BSc (Hons) Web Development

Read other arti­cles about tudy­ing in Lon­don and the UK:
Study Fash­ion design in Lon­don
Study Motion Graph­ics in Lon­don
Study Graphic design in Lon­don
Study Ani­ma­tion in London/​UK
Study Pho­tog­ra­phy in the UK