Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Ravensbourne

Ravensbourne

Ravens­bourne (tidl. Ravens­bourne Col­lege of Design and Com­mu­ni­ca­tion) er en spe­sialis­ert design­høyskole . Ravens­bournes nye skole lig­ger i Green­wich, Lon­don — ved siden av O2 are­naen, 20 min fra West End London.

Skolen er ikke bare utrolig å se på fra utsi­den, på innsi­den finner du alt av det nyeste tek­nol­o­giske utstyret du kan tenke deg (HD TV stu­dios, rapid pro­to­typ­ing equip­ment, dig­i­tal media stu­dios and pro­duc­tion suites, vir­tual envi­ron­ments, flex­i­ble dig­i­tal teach­ing stu­dios, research lab, and a post­grad­u­ate cen­tre for enter­prise and inno­va­tion). Skolens film– og tv-​produksjonsfasiliteter kostet £10 mil­lioner og er en av få skoler i ver­den med en så avansert post-​produksjonsfasiliteter. Utstyret er don­ert av Quan­tel.

Mer info »

London Metropolitan University

London Metropolitan University

Lon­don Met­ro­pol­i­tan Uni­ver­sity er Lon­dons største uni­ver­sitet med over 34 000 stu­den­ter, 7000 er inter­nasjonale stu­den­ter fra 190 forskjel­lige land. Uni­ver­sitetet ble dan­net den i 2002 i en sam­menslåelse mel­lom Lon­don Guild­hall Uni­ver­sity (Lon­don City Cam­pus) og Uni­ver­sity of North Lon­don (Lon­don North campus).

Uni­ver­sitet tilbyr 260 bach­e­lor­grader, og 255 mas­ter­grader blant annet reg­n­skap, finans, poli­tikk, markeds­føring, IT, jus , design, media, film studier og naturfagsre­laterte utdan­nelser. Det stud­erer ca 150 norske stu­den­ter ved Lon­don Met, fordelt over bach­e­lor– og mastergradsnivå.

Mer info »

Bucks New University

Bucks New University

Bucks er et uni­ver­sitet som lig­ger i High Wycombe, Buck­ing­hamshire, Eng­land. Uni­ver­sitetet er en sam­menslåing av High Wycombe Col­lege of Art and Tech­nol­ogy og New­land Park Col­lege of Edu­ca­tion på 70-​tallet. High Wycombe lig­ger ca 35 – 50 min­ut­ter med tog fra Maryle­bone sta­tion. I 2011 blir det satt opp et hur­tig­tog inn til Lon­don, oe som kom­mer til å gjøre High Wycombe til et veldig attrak­tivt sted å bo.

Mer info »